Regler för anbudsförfarande

Tidsbegränsat anbudsförfarande

Gå till punkten Icke tidsbegränsat anbudsförfarande Icke tidsbegränsat anbudsförfarande

Allmänt

(Uppdaterad 2.11.2021)

Fastighetsförmedlingsrörelserna på Skogsfastigheter.fi använder två olika anbudsalternativ för sina förmedlingsobjekt som erbjuds via webbplatsen Skogsfastigheter.fi – alternativen prisbegäran och utgångspris, enligt vilka köparna kan ge ett köpeanbud. I båda alternativen ger köparen ett sådant köpeanbud som är hens syn på förmedlingsobjektets värde och som köparen är beredd att betala. Säljaren har valt anbudsalternativ för objektet och ett tidsbegränsat anbudsförfarande, enligt vilket de potentiella köparna kan ge anbud på objektet via webbplatsen Skogsfastigheter.fi.

Förmedlingsobjektets angivna pris har fastställts och bestämts tillsammans med säljaren. Objektets angivna pris kan bland annat basera sig på ett med summa-värdemetoden beräknat värde för objektet. Den som överväger sitt köpeanbud kan begära en eventuell skogsfastighetsvärdering från fastighetsförmedlaren som förmedlar objektet. Värdet på en fastighet som värderats med summa-värdemetoden består bland annat av det sammanräknade värdet av trädbeståndet och marken och vid behov av en värdekorrigering. Objektets prisbegäran kan även basera sig på någon annan realistisk och professionell värdering som fastighetsförmedlaren gjort. Marknadsvärdet på fastigheter är ändå ofta något annat än det kalkylerade värdet. 

Alternativen prisbegäran och utgångspris i Skogsfastigheter.fi:s anbudsförfarande beaktar säljarens och köparens intressen i enlighet med 7 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000). Säljaren uppnår rätt marknadspris för försäljningsobjektet och köparen kan bekymmersfritt och tryggt erbjuda precis det pris som hen är beredd att betala och anser objektet som hen vill ha vara värt. Det att köparen inte ser beloppen på de eventuella övriga anbuden för objektet säkerställer att köparen i lugn och ro kan ge precis det anbud som just hen är beredd att betala för objektet och som hen upplever objektet vara värt. 

Inom det tidsbegränsade anbudsförfarandet har varje potentiell köpare möjlighet att överväga sitt anbud ända tills anbudsmottagandet avslutas. Det är alltså fråga om ett slutet anbudsförfarande, där anbuden som mottagits under tidsfristen för mottagande av anbud levereras på samma gång till säljaren efter att mottagningstiden för anbud löpt ut. 

Mer information ges av fastighetsförmedlaren.

1. Anbudsalternativ

1.1 Prisbegäran

Anbudsalternativet prisbegäran betyder att man för objektet har fastställt en prisbegäran som baserar sig på säljarens mål och förmedlarens kännedom om marknaden och som även påverkas av den nya skogsfastighetsvärderingen. Den potentiella köparen kan därmed ge anbud antingen på samma summa som den fastställda prisbegäran eller mer eller mindre än den fastställda prisbegäran.

1.2 Utgångspris

Anbudsalternativet utgångspris betyder att man i objektets anmälan har fastställt ett utgångspris som baserar sig på säljarens mål och förmedlarens kännedom om marknaden och som även påverkas av skogsfastighetsvärderingen. Om utgångspris har valts som anbudsalternativ har fastighetsförmedlaren tillsammans med säljaren bedömt att försäljningsobjektet mer sannolikt får bättre anbud än det fastställda utgångspriset på grund av den rådande marknadssituationen. Den potentiella köparen kan ge anbud på antingen ett pris i enlighet med utgångspriset, eller ett högre pris än det fastställda utgångspriset.   

2. Att ge anbud

Anbud ges genom att fylla i ett elektroniskt anbudsformulär via webbplatsen Skogsfastigheter.fi.

3. Att bistå anbudsgivaren

Enligt 9 och 12 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000) bistår fastighetsförmedlaren vid behov den som ger ett köpeanbud i alla ärenden som gäller anbudsgivande.

De potentiella köparna kan bekanta sig med köpeobjektets handlingar på objektsidan i portalen Skogsfastigheter.fi innan de lämnar ett anbud. Handlingarna kan läsas på objektsidan även efter att ett anbud lämnats. Du får tillgång till skogsfastighetsvärderingen genom att begära den från fastighetsförmedlaren som förmedlar objektet.

4. Anbudets bindande karaktär

Ett köpeanbud som lämnats via webbplatsen Skogsfastigheter.fi följer inte formföreskrifterna i 2 kap. 1 § i jordabalken (540/1995) och binder sålunda inte köpets parter så att de skulle vara skyldiga att utföra köpet, förlora handpenningen eller betala avtalsvite. Syftet med anbudsförfarandet är att skapa ett behändigt förfarande för köparna att ge det anbud man önskar för objektet och för säljaren att få det bästa möjliga marknadspriset för den fastighet hen säljer. Om köparen och säljaren så önskar kan de avtala om att köpeanbudet uppfyller formföreskrifterna i jordabalken, varvid köpeanbudet fastställs av ett köpvittne. Köpeanbudet bildar då ett föravtal som binder parterna. Mer information om föravtalet får du från fastighetsförmedlaren som förmedlar objektet.

Ett köpeanbud som lämnats är dock bindande i enlighet med 2 kap. 8 § i jordabalken. Om den som gett köpeanbudet vägrar sluta fastighetsköpet på de villkor som hen angett i sitt köpeanbud eller om säljaren vägrar att sälja objektet till den köpare vars köpeanbud hen redan godkänt, ska den part som vägrar sluta köpet ersätta skäliga kostnader som orsakats av annonsering, att bekanta sig med fastigheten och eventuella andra behövliga åtgärder. Om den som gett köpeanbudet i och med det godkända köpeanbudet har betalat handpenning, returneras den del av handpenningen som överskrider nämnda kostnader till den som gett köpeanbudet. 

5. Anbudets villkor

Köparen anger i anbudet det pris som hen är beredd att betala för objektet och som objektet är värt enligt hens uppfattning. Dessutom kan köparen till köpeanbudet lägga till eventuella andra centrala villkor för köpet, varvid köpeanbudet blir villkorligt från köparens sida. Anbudet får dock inte innehålla ett villkor med vilket köparen automatiskt ger anbud på en summa som överstiger det största anbudet till ett visst belopp.

6. Handpenning

Om köpeanbudsgivaren vill betala en handpenning för objektet ska köparen lämna ett anbud med handpenning med det villkoret att handpenningen inte betalas förrän anbudet har godkänts. Handpenningen betalas då efter att anbudet godkänts till fastighetsförmedlingsrörelsens konto för kundmedel i enlighet med fastighetsförmedlarens anvisningar.

7. Anbudets giltighetstid

Köparen ska ange giltighetstiden för anbudet till minst 7 dagar från dagen efter att tidsfristen för mottagande av anbud upphört. 

8. Vidarebefordrande av anbuden till säljaren

Fastighetsförmedlaren för objektet presenterar alla mottagna köpeanbud tillsammans på samma gång för säljaren, omgående efter att den för objektet angivna tidsfristen för mottagande av anbud har upphört. 

9. Godkännande eller förkastande av anbud

Säljaren förbehåller sig alla rättigheter att godkänna eller förkasta anbudet. Säljaren godkänner eller förkastar anbudet eller gör ett motbud inom det lämnade anbudets giltighetstid. Säljaren har exklusiv rätt att besluta till vem, till vilket pris och med vilka villkor hen säljer objektet. Säljaren kan också besluta att hen inte säljer objektet till någon av dem som gett anbud.

10. Anbud givna av de övriga potentiella köparna

Skogsfastigheter.fi meddelar på sin webbplats om öppna anbud som lämnats men anger inte beloppen eller de andra villkoren i tidigare anbud.

11. Information till anbudsgivaren

Fastighetsförmedlaren för objektet informerar dem som gett köpeanbud om försäljningssituationen för objektet när parterna i köpet har fattat bindande köpbeslut. Om säljaren inte svarar om godkännande eller förkastande inom den tidsfrist som den som gett köpeanbudet angett, betyder detta automatiskt att köpeanbudet förkastas. 

Icke tidsbegränsat anbudsförfarande

Allmänt

(Uppdaterad 3.11.2021)

Förmedlingsobjektets angivna pris har fastställts och bestämts tillsammans med säljaren. Objektets angivna pris kan bland annat basera sig på ett med summa-värdemetoden beräknat värde för objektet. Den som överväger sitt köpeanbud kan begära en eventuell skogsfastighetsvärdering från fastighetsförmedlaren som förmedlar objektet. Värdet på en fastighet som värderats med summa-värdemetoden består bland annat av det sammanräknade värdet för trädbeståndet och marken och vid behov av en värdekorrigering. Objektets angivna pris kan även basera sig på någon annan realistisk och professionell värdering som fastighetsförmedlaren gjort. Marknadsvärdet på fastigheter är ändå ofta något annat än det kalkylerade värdet. 

Alternativen prisbegäran och utgångspris i Skogsfastigheter.fi:s anbudsförfarande beaktar säljarens och köparens intressen i enlighet med 7 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000). Säljaren uppnår rätt marknadspris för försäljningsobjektet och köparen kan bekymmersfritt och tryggt erbjuda precis det pris som hen är beredd att betala och anser objektet som hen vill ha vara värt. Det att köparen inte ser beloppen på de eventuella övriga anbuden för objektet säkerställer att köparen i lugn och ro kan ge precis det anbud som just hen är beredd att betala för objektet och som hen upplever objektet vara värt.

Mer information ges av fastighetsförmedlaren.

1. Anbudsalternativ

1.1 Prisbegäran

Anbudsalternativet prisbegäran betyder att man för objektet har fastställt en prisbegäran som baserar sig på säljarens mål och förmedlarens kännedom om marknaden och som även påverkas av skogsfastighetsvärderingen. Den potentiella köparen kan därmed ge anbud antingen på samma summa som den fastställda prisbegäran eller mer eller mindre än den fastställda prisbegäran.

1.2 Utgångspris

Anbudsalternativet utgångspris betyder att man i objektets anmälan har fastställt ett utgångspris som baserar sig på säljarens mål och förmedlarens kännedom om marknaden och som även påverkas av skogsfastighetsvärderingen. Om utgångspris har valts som anbudsalternativ har fastighetsförmedlaren tillsammans med säljaren bedömt att försäljningsobjektet mer sannolikt får bättre anbud än det fastställda utgångspriset på grund av den rådande marknadssituationen. Den potentiella köparen kan ge anbud på antingen ett pris i enlighet med utgångspriset, eller ett högre pris än det fastställda utgångspriset.   

2. Att ge anbud

Anbud ges genom att fylla i ett elektroniskt anbudsformulär via webbplatsen Skogsfastigheter.fi.

3. Att bistå anbudsgivaren

Enligt 9 och 12 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000) bistår fastighetsförmedlaren vid behov den som ger ett köpeanbud i alla ärenden som gäller anbudsgivande. De potentiella köparna kan när som helst före och/eller efter att de lämnat ett anbud direkt kontakta fastighetsförmedlaren som förmedlar objektet.

De potentiella köparna kan bekanta sig med köpeobjektets handlingar på objektsidan i portalen Skogsfastigheter.fi innan de lämnar ett anbud. Handlingarna kan läsas på objektsidan även efter att ett anbud lämnats. Du får tillgång till skogsfastighetsvärderingen genom att begära den från fastighetsförmedlaren som förmedlar objektet.

4. Anbudets bindande karaktär

Ett köpeanbud som lämnats via webbplatsen Skogsfastigheter.fi följer inte formföreskrifterna i 2 kap. 1 § i jordabalken (540/1995) och binder sålunda inte köpets parter så att de skulle vara skyldiga att utföra köpet, förlora handpenningen eller betala avtalsvite. Syftet med anbudsförfarandet är att skapa ett behändigt förfarande för köparna att ge det anbud man önskar för objektet och för säljaren att få det bästa möjliga marknadspriset för den fastighet hen säljer. Om köparen och säljaren så önskar kan de avtala om att köpeanbudet uppfyller formföreskrifterna i jordabalken, varvid köpeanbudet fastställs av ett köpvittne. Köpeanbudet bildar då ett föravtal som binder parterna. Mer information om föravtalet får du från fastighetsförmedlaren som förmedlar objektet.

Ett köpeanbud som lämnats är dock bindande i enlighet med 2 kap. 8 § i jordabalken. Om den som gett köpeanbudet vägrar sluta fastighetsköpet på de villkor som hen gett i sitt köpeanbud ska den part som vägrar sluta köpet ersätta skäliga kostnader som orsakats av annonsering, att bekanta sig med fastigheten och eventuella andra behövliga åtgärder. Om den som gett köpeanbudet i och med det godkända köpeanbudet har betalat handpenning, returneras den del av handpenningen som överskrider nämnda kostnader till den som gett köpeanbudet.

5. Anbudets villkor

Köparen anger i anbudet det pris som hen är beredd att betala för objektet och som objektet är värt enligt hens uppfattning. Dessutom kan köparen till köpeanbudet lägga till eventuella andra centrala villkor för köpet, varvid köpeanbudet blir villkorligt från köparens sida. Anbudet får dock inte innehålla ett villkor med vilket köparen automatiskt ger anbud på en summa som överstiger det största anbudet till ett visst belopp. 

6. Handpenning

Den som ger ett köpeanbud kan vid sidan av sitt anbud betala handpenning till fastighetsförmedlingsbyråns konto för kundmedel i enlighet med fastighetsförmedlarens anvisningar, varvid fastighetsförmedlaren inte kan ta emot andra anbud om inte försäljaren förkastar köpeanbudet. När ett anbud med handpenning mottagits avslutas marknadsföringen av objektet. Om säljaren förkastar anbudet, returneras handpenningen oavkortad till den som gett köpeanbudet och marknadsföringen av objektet fortsätter igen.

7. Anbudets giltighetstid

Köparen fastställer önskad giltighetstid för sitt anbud. Rekommendationen för anbudets giltighetstid är 7 dygn. Om ingen giltighetstid har fastställts för anbudet är anbudet i kraft tills vidare.

8. Vidarebefordrande av anbuden till säljaren

Fastighetsförmedlaren för objektet presenterar de mottagna anbuden omedelbart till säljaren.   

9. Flera överlappande köpeanbud

En potentiell köpare informeras om tidigare anbud som erhållits och som ännu är öppet. Fastighetsförmedlaren berättar inte i enlighet med god förmedlingssed om beloppet eller andra villkor i det tidigare anbudet för den potentiella köparen.

10. Godkännande eller förkastande av anbud

Säljaren förbehåller sig alla rättigheter att godkänna eller förkasta anbudet. Säljaren godkänner eller förkastar anbudet eller gör ett motbud inom det lämnade anbudets giltighetstid. Säljaren kan också lämna ett motbud. Om säljaren godkänner köpeanbudet tar inte fastighetsförmedlaren emot nya anbud fram till dess att försäljaren förkastar det köpeanbud hen godkänt. Efter att ett köpeanbud godkänts tas objektet bort från webbplatsen Skogsfastigheter.fi. Säljaren har exklusiv rätt att besluta till vem, till vilket pris och med vilka villkor hen säljer objektet. Säljaren kan också besluta att hen inte säljer objektet till någon av dem som gett anbud.

11. Förnyat anbud

När försäljaren har förkastat ett anbud kan köparen ge ett nytt anbud. Om försäljaren har godkänt anbudet kan köparen inte ge ett nytt anbud om inte försäljaren förkastar det redan givna anbudet.

12. Anbud givna av de övriga potentiella köparna

Skogsfastigheter.fi meddelar på sin webbplats om öppna anbud som lämnats. För anbuden anges dock inte deras belopp eller andra villkor.

13. Information till anbudsgivaren

Fastighetsförmedlaren för objektet informerar omgående den som gett ett köpeanbud om säljaren godkänner eller förkastar anbudet eller lämnar ett motbud. Om säljaren inte svarar om godkännande eller förkastande inom den tidsfrist som den som gett köpeanbudet angett, betyder detta automatiskt att köpeanbudet förkastas. 

 • Köp
  • Sälj
   • Sälj en fastighet
   • Försäljningsuppdrag
   • Skogsfastigheter.fi tjänster
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2024 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För mäklare
  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.