Dataskyddsbeskrivning

En kombinerad dataskyddsbeskrivning och ett informationsdokument enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679/EU) och dataskyddslagen (1050/2018).

En kombinerad dataskyddsbeskrivning och ett informationsdokument enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679/EU) och dataskyddslagen (1050/2018).

Bästa kund i nätverket Skogsfastigheter eller besökare på webbplatsen, tack för ditt intresse för oss. För att genomföra tjänsten behöver vi några uppgifter om dig. Vi behandlar dessa uppgifter som våra egna: vi vill vara värda ditt förtroende. I denna dataskyddsbeskrivning strävar vi efter att så öppet och transparent som möjligt berätta hur vi behandlar dina uppgifter. Läs igenom dataskyddsbeskrivningen i lugn och ro och kontakta mig gärna om du har några frågor.

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Metsätilat.fi Palvelut Oy
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
FO-nummer 3097457-8

2. Personuppgiftsansvarig

Harri Huupponen
044 555 0481
harri.huupponen@metsatilat.fi

3. Registrerade​​

 • Användare av webbplatsen, inklusive dem som lämnar anbud på de objekt som ska säljas;
 • avtalsparter i fastighetsaffärer;
 • Kunder i nätverket Skogsfastigheter;
 • beställare av e-postmeddelanden från skogsvakten;
 • Prenumeranter på nyhetsbrevet Skogsfastigheter.

4. Rättslig grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter om användare av webbplatser och kunder i nätverket Skogsfastigheter behandlas för att de ska kunna svara på sina kontakter.

Personuppgifter om de användare som ger anbud på de objekt som ska säljas behandlas så att deras anbud kan behandlas som en del av anbudsprocessen.

Personuppgifter om avtalsparter i fastighetsaffärer behandlas för att avtalshandlingarna ska kunna produceras och bevaras på ett sätt som överensstämmer med kraven i lagstiftningen.

Personuppgifterna om personer som beställer e-postmeddelandet skogsvakten och nyhetsbrevet Skogsfastigheter behandlas så att man kan skicka dem det nyhetsbrev eller det e-postmeddelande som de beställt.

Uppgifterna i kundregistret kan således användas för följande huvudsakliga ändamål:

 • Skötsel och utveckling av kundrelationen;
 • produktion, tillhandahållande, utveckling, förbättring och skydd av tjänster;
 • fakturering, indrivning och verifiering av kundtransaktioner
 • inriktning av reklam;
 • analys och statistikföring av tjänster;
 • kundkommunikation, marknadsföring och reklam;
 • den personuppgiftsansvariges och andra personers och aktörers rättigheter i anslutning till tjänsterna;
 • och/eller skydd och tryggande av egendom;
 • fullgörande av den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter.

Behandlingen av personuppgifter kan alltså basera sig på såväl den registrerades samtycke för ett eller flera särskilda ändamål för behandling av personuppgifter, fullgörande av ett avtal, vårt berättigade intresse eller ett förordnande av en domstol eller myndighet.

Personuppgifter kan också användas för direktmarknadsföring och marknadsundersökningar. Personuppgifter används för direktmarknadsföring och marknadsundersökningar endast i det fall att du ger ett uttryckligt samtycke till detta.

5. Uppgifter som ska föras in i registret

Följande typer av uppgifter får registreras och behandlas i registret:

 • För- och efternamn;
 • kontaktuppgifter (postadresser, telefonnummer, e-postadresser);
 • personbeteckning;
 • medborgarskap;
 • språk;
 • när en sammanslutning är företrädd, uppgifter om den registrerades arbetsgivare och ställning eller uppgift i sammanslutningen;
 • uppgifter om det uppdrag som den registrerade har gett fastighetsförmedlingsrörelsen och dess skötsel, såsom datum för mottagande av uppdraget och dess giltighetstid;
 • uppdragsavtalets innehåll och villkor;
 • uppgifter om det objekt som förmedlas;
 • uppgifter om utförandet av uppdraget;
 • uppgifter om affär eller annat avtal enligt uppdraget, såsom avtalsparternas namn, föremålet för avtalet, köpesumman, förmedlingsarvodet och övriga avtalsvillkor;
 • uppgifter om fastighetsförmedlingsrörelsens kundmedel;
 • andra uppgifter om kundförhållandet;
 • reklamationer, respons och annan kontakt i anslutning till kundrelationen;
 • de marknadsföringsåtgärder som riktar sig till den registrerade, användningen av dem och de uppgifter som lämnats i samband med dem samt den registrerades tillstånd eller annat samtycke, eller ett förbud mot marknadsföringsåtgärder;
 • tillstånd och förbud för direktmarknadsföring;
 • uppgifter om ändringar i de uppgifter som specificeras ovan och
 • IP-adress (för användare av webbplatsen).

6. Kategorier av personuppgifter

Allmänna kategorier av personuppgifter är uppdragsgivare (inkl. försäljare och köpare), köpare och andra kunder. I fastighetsförmedlingskedjans Skogsfastigheter.fi fastighetsförmedlingsrörelses verksamhet behandlas inte särskilda kategorier av personuppgifter, med vilka här avses behandling av personuppgifter av vilka framgår ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt behandling av genetiska eller biometriska uppgifter för entydig identifiering av en person eller behandling av uppgifter om en fysisk persons sexuella beteende och sexuell läggning.
 

7. Utlämnande och överföring av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut för marknadsföringsändamål utanför nätverket Skogsfastigheter.
Uppgifterna kan på ett selektivt sätt lämnas ut till en riktad marknadsföringskampanj av en tredje part på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Äganderätten till uppgifterna överförs inte från den personuppgiftsansvarige till en tredje part och den tredje parten har inte rätt att använda uppgifterna i större utsträckning än uppdraget.
 
Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen.

 • Motley Agency Oy (webbplats);
 • Trustmary (kundupplevelser)
 • HotJar (användarundersökning)
 • Google Analytics (analys)
 • Cookiebot by Usercentrics (hantering av kakor/cookies)
 • SendGrid (e-postkommunikation)
 • Leadoo (chatt)
 • Microsoft (informationstjänster)

De personuppgifter som vi samlar in kommer att lämnas ut till de aktörer som är involverade i köpprocessen. Personuppgifter lämnas eventuellt också ut till affärsparternas banker bl.a. genom köpebrevet. Vid fastighetsköp överlämnas personuppgifterna vid köpet till köpvittnet. Personuppgifter lämnas också till en kund som lämnar ett köpeanbud i samband med ett lagfartsintyg, av vilka fastighetsägarnas personuppgifter framgår. 
Vi lämnar inte ut person- eller företagskunders personuppgifter eller identifieringsuppgifter eller andra identifieringsuppgifter till någon annan privatperson eller juridisk person än de som räknas upp i föregående stycke. Till myndigheterna lämnar vi ut person- eller företagsuppgifter endast i det fall att det finns en bestämmelse om detta eller om det annars bestäms i lagstiftningen, eller om en myndighet har inlett förundersökning eller någon annan motsvarande utredning av en person eller en juridisk person och det förordnas att person- eller företagsuppgifter ska lämnas ut till den myndighet som sköter ärendet.

Uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

8. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU

När det är möjligt har vi valt informationssäkra servercentraler i Europa som förvaringsplats för dina uppgifter.

Vissa av de ovan nämnda tjänsteleverantörerna kan säkerhetskopiera uppgifter utanför EU/EES-området till Förenta staterna. Uppgifterna säkerhetskopieras för att dina uppgifter ska vara säkra också i situationer där de huvudsakliga servrarna inte fungerar.

9. Behandlingstiden för personuppgifter

Personuppgifter behandlas i regel så länge det avtal eller samtycke för vars skötsel vi behöver uppgifterna är i kraft.

De uppgifter som skickas på de fritt formulerade meddelandeblanketterna på denna webbplats raderas sex (6) månader efter sändningen. I vårt kund- och marknadsföringsregister raderar vi onödiga personuppgifter med sex (6) månaders mellanrum.

Uppgifterna om beställarna av e-postmeddelandet skogsvakten och nyhetsbrevet Skogsfastigheter förvaras tills vidare och tills de på eget initiativ avgår från e-postlistan.

Uppgifterna om anbudsgivarna och parterna i fastighetsaffärer bevaras i fem (5) år från det att anbudstiden löpte ut eller tidpunkten för köpet, så att eventuella frågor som hänför sig till anbuds- och avtalsprocessen kan besvaras och eventuella oklarheter kan lösas också efter det att processen avslutats. Därefter raderas personuppgifterna ur kundregistret.

​10. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter, och begäran om användning av dem ska göras på adressen harri.huupponen@metsatilat.fi

10.1 Rätt till insyn

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter vi sparat om dig. Om du upptäcker felaktigheter eller brister i dina uppgifter, kan du be oss korrigera eller komplettera uppgifterna.

Utgångspunkten för att verkställa begäranden är avgiftsfrihet. Om dina begäranden är uppenbart ogrundade eller orimliga, till exempel om de lämnas in upprepade gånger, kan vi ta ut en skälig avgift med beaktande av de administrativa kostnaderna för att lämna uppgifterna.

Du har inte rätt att granska särskilda uppgifter som inhämtats för att fullgöra den anmälnings- eller utredningsskyldighet som föreskrivs i penningtvättslagen.

Som informationssäkerhetsåtgärd ger vi den registrerade uppgifter om honom eller henne i regel endast på vårt verksamhetsställe, varvid vi identifierar den registrerade. Vid behov kan vi till den registrerade också skriftligen lämna ut registrerade uppgifter om denna. Kravet är då en skriftlig och av den registrerade undertecknad begäran om rätt till insyn som riktas till den person som ansvarar för kundregistren på ovan nämnda adress.

10.2 Rätt att göra invändningar

Du har under vissa förutsättningar rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på tillgodoseendet av vårt eller en tredje parts berättigade intresse, utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller utövningen av offentlig makt som hör till den personuppgiftsansvarige, har du rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter som gäller dig på grund av din särskilda situation. Om du utnyttjar din rätt att göra invändningar, får personuppgifterna inte längre behandlas om vi inte kan visa att det finns ett synnerligen viktigt och motiverat skäl till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Du har dessutom rätt att när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inkl. profilering, om det hänför sig till direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, får uppgifterna inte längre behandlas för direktmarknadsföring. Vi säljer aldrig eller på annat sätt lämnar ut dina personuppgifter till andra aktörer för att de ska kunna rikta direktmarknadsföring till dig. Vi skaffar reklam på nätet av bl.a. Facebook och Google. Dessa företag får dock aldrig dina personuppgifter och sådan reklam handlar inte om direktmarknadsföring, utan den baserar sig på kakor. Se närmare punkten kakor (cookies).

10.3 Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som gäller dig.

10.4 Rätt att radera uppgifter

Om du så begär måste vi utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om dig, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, om du återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, om du motsätter dig behandling av personuppgifterna och det inte finns någon grundad anledning till behandlingen, om du motsätter dig behandling av personuppgifterna för direktmarknadsföring eller om personuppgifterna har behandlats på ett lagstridigt sätt eller om personuppgifterna ska raderas för att fullgöra en rättslig förpliktelse som gäller den personuppgiftsansvarige enligt EU-rätt eller nationell rätt.

Om du är av annan åsikt om vårt beslut, har du rätt att anföra besvär hos dataombudsmannen (anvisningar om hur besvär ska anföras). Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter till dess att frågan har lösts.

10.5 Rätt till begränsning av behandlingen

Vi måste på begäran begränsa den aktiva behandlingen av personuppgifter om du bestrider personuppgifternas riktighet, vilket innebär att behandlingen måste begränsas tills vi kan kontrollera uppgifternas riktighet, eller om behandlingen är lagstridig och du kräver att behandlingen av uppgifterna ska begränsas i stället för att raderas, eller om vi inte längre behöver dessa personuppgifter för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att utarbeta, framställa eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har motsatt dig behandlingen av personuppgifter och bedömningen av huruvida våra berättigade grunder för den registrerade är oavslutade.

Vi har fortfarande rätt att lagra personuppgifter, men inte annars behandla dem utan ditt samtycke. Uppgifterna får också behandlas för att upprätta, framställa eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av hänsyn till ett viktigt allmänintresse. Innan begränsningen av behandlingen slopas, informerar vi dig om detta.

10.6 Rätt att överföra personuppgifter från ett system till ett annat

Du har rätt att kräva att vi överför de personuppgifter om dig som vi registrerat från vårt register som använder personuppgiftsregistret till ett annat system som du har meddelat. En förutsättning för utövandet av denna rätt är att överföringen ska vara tekniskt möjlig och rimligen genomförbar, och våra avtalsbaserade rättigheter inte utgör ett hinder för överföringen.

10.7 Rätt att återkalla samtycke

Under vissa förutsättningar har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till registrering och behandling av personuppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ett samtycke som du gett och behandlingen av personuppgifter i enlighet med ditt samtycke inte är en förutsättning för ett uppdrag eller något annat arbete som ska lämnas till dig och lagen eller ett myndighetsförordnande inte kräver att personuppgifter ska förvaras, raderar vi på din begäran personuppgifter som registrerats med samtycke av dig.

10.8 Rätt att anföra besvär

Du har rätt att anföra besvär hos dataombudsmannen om du upplever att vi bryter mot dina personuppgifter när vi behandlar den gällande dataskyddslagstiftningen (anvisningar om hur man anför besvär).

​11. Principer för skyddande av registret

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi använder följande skyddsåtgärder för att garantera säkerheten i dina uppgifter:

 • För att komma in i systemet krävs att användarnamnet och lösenordet matas in. Systemet är också skyddat med brandväggar och andra tekniska medel;
 • Endast vissa på förhand fastställda anställda hos den personuppgiftsansvarige har tillgång till och är berättigade att använda de uppgifter i registret som lagrats i systemet;
 • användningen av registret är skyddad med användarspecifika koder, lösenord och användarrättigheter;
 • registret finns på en server i en dator som är placerad i en datorhall, dit obehöriga inte har tillträde;
 • uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

Registret säkerhetskopieras regelbundet.

12. Kakor (cookies)

Denna webbplats använder kakor vars godkännande eller förbud sker via Cookiebot-funktionen. Webbplatsen skickar en kaka till webbläsaren – en liten textfil som sparas på hårddisken i datorn. Det finns både tillfälliga sessionskakor som stängs när du stänger webbläsaren och permanenta kakor som lagras på hårddisken i datorn. Med hjälp av kakor kan vi identifiera din webbläsare och använda den information som vi får på detta sätt till exempel för att räkna antalet webbläsare som besöker vår webbplats samt för att analysera användningen av vår webbplats, till exempel för statistisk uppföljning. De kommer också att göra det möjligt för oss att granska och följa vad våra användare är intresserade av och på så sätt utveckla våra webbplats. All insamlad information är anonym och de funktioner som utförts på webben kan inte kopplas till en viss person. De flesta webbläsare godkänner kakor automatiskt, men om du vill kan du ändra inställningarna i webbläsaren och när som helst ta bort användningen av kakor. Du kan undvika kakor genom att redigera inställningarna i webbläsarprogrammet och förbjuda användningen av dem.

Marknadsföringskakor hjälper oss att välja den reklam som är bäst lämpad och mest intressant för dig. De hindrar också att samma reklamer visas. Vissa tredje parters leverantörer kan också använda kakor eller webbfyrar (bildfil med 1 pixel) så att du kan se reklam som du gillar när du besöker olika webbplatser. De uppgifter som samlats in med hjälp av kakor och webbfyrar ger inte oss eller tredje parter några personliga uppgifter, såsom ditt namn eller dina kontaktuppgifter. Annonsörer som agerar som tredje part kan också använda teknik med vilken man mäter reklamens effektivitet. För detta ändamål kan de använda en spårningspixel (GIF-fil med en pixel) som finns på vår webbplats för insamling av anonyma uppgifter. Efter att ha fått anonyma uppgifter om användarens besök på dessa och andra webbplatser kan annonsörerna planera reklam för produkter och tjänster som kan vara av intresse för användaren.

Mer information om hur reklam som baserar sig på webbläsare riktas finns på webbplatsen Your Online Choices.

13. Användarspårning

Vi använder Leadoos användarspårning för att följa hur våra användare rör sig på vår webbplats och vi kombinerar dessa data med uppgifter om användaren som samlas in t.ex. via chatt-interaktion. Leadoo använder etag-spårning som skiljer sig från kakbaserad spårning och kombinerar uppgifterna från flera användarsessioner. Läs igenom Leadoo Marketing Technologies Oy:s dataskyddspolicy för att veta mer om vad som följs upp i systemet. I GDPR-termer fungerar vi som controller och Leadoo som processor av data. Om du inte vill att du följs kan du rensa cacheminnet på webbläsaren. Mer information om hur Leadoo fungerar finns på Leadoo Marketing Technologies Oyn webbplats.

 • Köp
  • Sälj
   • Sälj en fastighet
   • Försäljningsuppdrag
   • Skogsfastigheter.fi tjänster
  • Anvisningar och guider
  • Kontaktuppgifter
  • Information om tjänsten
  • Följ oss

  © 2024 Skogsfastigheter.fi

  • Dataskyddsbeskrivning
  • För mäklare
  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.